Codex Aleppo Codex Alexandrinus Archaeological Study Bible Codex Sinaïticus Paulus' tweede zendingsreis

Codex Aleppo


Middeleeuws handschrift van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh) uit de 10e eeuw. Geldt als het meest gezaghebbende Hebreeuwse Bijbeltekst.

Codex Alexandrinus


Eén van de oudste en meest volledige Griekse handschriften van de Bijbel (LXX en NT); dateert uit de 5e eeuw.

Archaeological Study Bible


Een aanrader: de Archeological Study Bible, te verkrijgen in verschillende Bijbelvertalingen. Complete Bijbel met archeologische achtergrondartikelen.

Codex Sinaïticus


Grieks handschrift van de Griekse Bijbel (LXX en NT) met het oudste volledige exemplaar van het Griekse Nieuwe Testament. Dateert uit de 4e eeuw.

Paulus' tweede zendingsreis


Detail van Paulus' tweede zendingsreis: de reis waarop hij voor het eerst voet op Europese bodem zette.
 

Aantekeningen bij Openbaring


Openb. 1:3
Zalig [is] hij die leest, en [zijn] zij die horen de woorden van de profetie en die bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd [is] nabij.


Opmerkelijk is het verschil tussen het enkelvoud 'hij die leest' en het meervoud 'zij die horen'. Hieraan zien we dat het boek Openbaring oorspronkelijk bedoeld was om in de gemeente te voorgelezen te worden, waarbij de voorganger (ev) leest en de aanwezige gemeenteleden (mv) luisteren.


Openb. 1:4-5
Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn en van Jezus Christus (...).

Johannes groet de gemeenten aan wie hij schrijft met een rijke, trinitarische groet. Het is een overbekende groet en juist daardoor kan de rijkdom ervan zo snel verloren gaan. Het gaat namelijk niet zomaar om de drie-enige God. Johannes zegt méér:

  • van Hem Die is (...): de Griekse woorden ho oon komen als zodanig behalve hier slechts in de Bijbel uitsluitend voor in de Septuagintvertaling van Ex. 3:14, waar God Zich aan Mozes bekend maakt als JHWH, de God van het verbond met Israël. Door deze woorden te kiezen, laat Johannes aan het begin Openbaring zien dat God een Verbondsgod is. In dat licht bezien hoeven de oordelen die in Openbaring volgen, de gemeente van God niet te beangstigen, maar kan zij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
  • van de zeven Geesten (…): het getal zeven is hier niet zomaar een getal van de volheid, maar het is een verwijzing naar Jes. 11:2, waar de Heilige Geest met zeven namen wordt genoemd: de Geest des Heeren, de Geest der wijsheid, de Geest des verstands, de Geest des raads, de Geest der sterkte, de Geest der kennis en de Geest der vreze des HEEREN. Met deze aanduiding wordt de gemeente herinnerd aan de rijke gaven van de Heilige Geest.
  • en van Jezus Christus Die de betrouwbare Getuige is (…): Jezus wordt hier de betrouwbare Getuige genoemd, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat Zijn woorden waar zijn. Hij komt immers bij de Vader vandaan (Joh. 16:28) en daarom is de bron van Zijn onderwijs betrouwbaar.